Trójbojarz kompletny

Regulamin

Regulamin sklepu
Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego

https://www.trojbojarz-kompletny.pl

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu https://www.trojbojarz-
kompletny.pl, w szczególności:
1.1 definiuje określenia używane w serwisie internetowym https://www.trojbojarz-
kompletny.pl,
1.2 określa zasady zawierania umów sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji,
1.3 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy,
1.4 określa zasady postępowania przy odbiorze przesyłki,
1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym
określa wyjątki,
1.6 określa wymagania techniczne,
1.7 informuje o Polityce prywatności,
1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich,
1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów.
2. Serwis internetowy działający w domenie https://www.trojbojarz-kompletny.pl prowadzony jest
przez:

Grzegorz Kolankiewicz
ul. Harcerska 5/1 44-100 Gliwice
NIP: 9691664485 REGON: 528237680

e-mail: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com telefon kontaktowy: +48 795278317
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia. Ceny
nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca jest czynnym płatnikiem VAT.
5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy i
ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie internetowym,
wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania
rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy nie

mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze
zmian.
7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje
zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja
jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
9. Serwis nie udostępnia możliwości rejestracji Konta klienta.
10. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu w
dogodny dla siebie sposób, np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług
poprzez właściciela Sklepu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego
Regulaminu.
12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą te
postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za
niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
14. Sprzedawca nie jest dostawcą hostingu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia DSA
(Akt o usługach cyfrowych). Nie prowadzi bloga, nie umożliwia pozostawiania opinii oraz nie
przechowuje na Koncie klienta innych danych jak dane osobowe niezbędne do obsługi zamówień.
15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

§2 Definicje
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w sklepie internetowym
Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym będące przedmiotem umowy
sprzedaży między sprzedawcą a klientem
Produkty cyfrowe bez nośnika – oznaczają dane, które są wytwarzane i dostarczane w postaci
cyfrowej w określonym formacie, zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki
audiowizualne, aplikacje komputerowe, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania/instalacji i

odtworzenia za pomocą Urządzenia, które nie są zapisane na nośniku materialnym, udostępniane przez
Sprzedawcę w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie
Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Klient może m.in. pobierać,
utrwalać i odtwarzać pliki cyfrowe (np. komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, czytnik
e-booków)
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu
Sklep internetowy/ Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.trojbojarz-
kompletny.pl za pośrednictwem, którego klient może dokonać zamówienia produktów lub usług
Sprzedawca, Usługodawca – Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice
NIP: 9691664485, REGON: 528237680
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem a sprzedawcą za
pośrednictwem sklepu internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli klienta, składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu z sprzedawcą
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym
prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta, przedsiębiorca
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla
niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem
przedsiębiorstwa
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru
klienta
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz
usługobiorcy za pośrednictwem serwisu internetowego
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidualny dla każdego klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez sprzedawcę, po dokonaniu przez klienta rejestracji
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym użytkownicy serwisu
internetowego https://www.trojbojarz-kompletny.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji
przesłanego zgłoszenia

§3 Usługi elektroniczne
1. W Serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
1.1 Formularz zamówienia
2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia
za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w
zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu
internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
4. Reklamację dotyczącą usług elektronicznych można złożyć:
4.1 za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com
4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Usługodawcy:
Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice
5. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny
charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe
może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, może
nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z
którego korzysta Użytkownik. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu
minimalizacji zagrożeń.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1. Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza zamówienia na
stronie internetowej https://www.trojbojarz-kompletny.pl.
2. Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez
cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Chcę dołączyć” lub
„Kup”
3.2 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
3.3 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych na potrzeby realizacji Zamówienia
3.4 w Koszyku należy podać adres e-mail, imię i nazwisko oraz wybrać metodę płatności
spośród udostępnionych przez Sprzedawcę:
3.4.1 wybierając płatność Kartą, należy uzupełnić informacje o karcie

3.4.2 wybierając płatność Przelewy24, należy wybrać bank oraz podać imię i
nazwisko
3.4.3 wybierając płatność BLIK, należy uzupełnić kod BLIK
3.5 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zapłać”
4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą
Umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia oraz
kolejną wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli
Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z
chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez
Sprzedawcę.
6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

§5 Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja Zamówienia następuje natychmiast, chyba że w opisie danego Produktu, w trakcie
składania Zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji Zamówienia należy liczyć
od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

§6 Dostawa
1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Dostawa Produktów bez nośnika jest nieodpłatna, chyba że zawarta Umowa sprzedaży stanowi
inaczej.
4. Dostawa Produktów jest realizowana na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.

§8 Płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
1.1 przez Stripe w formie przedpłaty przelewem elektronicznym, BLIK lub kartą. Przedpłata
następuje przez platformę płatności online. Usługę świadczy Stripe Technology Europe,
Limited („Stripe PSP") jest regulowany przez Bank Centralny Irlandii. Bank Centralny

Irlandii autoryzował Stripe PSP jako instytucję pieniądza elektronicznego pod numerem
referencyjnym C187865. Stripe PSP nie oferuje żadnej formy depozytu ani konta
oszczędnościowego. Stripe PSP nie jest częścią Systemu rekompensat za usługi finansowe
lub system gwarancji depozytów. W zakresie, w jakim usługi są autoryzowanymi usługami
płatniczymi, Stripe PSP jest jedynym dostawcą tych usług. Stripe nie jest bankiem i nie
przyjmuje depozytów.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem Stripe, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
realizacji Zamówienia.
3. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od
Sprzedawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej.

§9 Produkt cyfrowy
1. Udostępnienie Produktów cyfrowych bez nośnika Klientowi następuje poprzez wysłanie na adres
e-mail Klienta danych dostępowych (link) do zakupionego Produktu.
2. Produkt cyfrowy bez nośnika uważa się za dostarczony w chwili gdy Produkt ten lub środek, który
pozwala na uzyskanie dostępu do Produktu bez nośnika lub pobranie tego Produktu, zostały
udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu Urządzeniu, które Konsument wybrał
samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie Urządzenie, uzyskali do niego dostęp.
3. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych regulują licencje na korzystanie z
poszczególnych Produktów cyfrowych. Przekazanie Produktów cyfrowych Klientowi nie oznacza
przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności
majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej
licencji sposoby korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych (np. zwielokrotnianie,
wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści
cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji
warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub
zainstalowanie treści cyfrowych.
4. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie
przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np.
komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania,
umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
5. Klient powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia
wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Produktów cyfrowych bez nośnika, a
także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Produktów cyfrowych
bez nośnika.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
7. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Klienta z
Produktów cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są
każdorazowo w opisie Produktów cyfrowych bez nośnika.

8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego, Konsument ma prawo wezwać Sprzedawcę
do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego niezwłocznie lub w
dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu cyfrowego, jeżeli:
9.1 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu
cyfrowego lub
9.2 Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika,
że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenia dla Konsumenta,
a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.
10. Ciężar dowodu dostarczenia Produktu cyfrowego spoczywa na Sprzedawcy.
11. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§10 Reklamacje
1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.
3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Konsument ma prawo do złożenia
reklamacji w oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
4. Reklamację można złożyć na adres Sprzedawcy:
4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com
4.2 w sposób tradycyjny wysyłając reklamację na adres:
Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia
wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Konsumenta
związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem
reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje
wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Konsumenta
składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje
Konsumenta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Konsumenta w piśmie reklamacyjnym.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu cyfrowego
dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w
ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z umową,
który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Produktu cyfrowego istniał w chwili jej
dostarczenia.
8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umowa Produktu cyfrowego
dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową

miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego x umową wystąpił w
czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
9. Domniemania określone w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, o ile wystąpią
przesłanki określone w ust. 5 art. 43l Ustawy o prawach konsumenta.
10. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jego
zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z
umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z umową jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
11. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową oraz gdy wystąpią przesłanki z art. 43n §1 Ustawy
o prawach konsumenta, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy.
12. Sprzedawca nie jest uprawniony o żądania zapłaty za czas, w którym Produkt cyfrowy był
niegodny z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument faktycznie z niej
korzystał.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt cyfrowy bez nośnika dostarczany jest w
zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak
zgodności Produktu z umową jest istotny.
14. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze
cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek odpadł
wskutek odstąpienia od umowy.
15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
obniżeniu ceny.
16. Zapisy ust. 1-15 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.
17. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na
podstawie art. 558 §1 KC.

§11 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub
Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od
umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
Produktu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach
konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy
na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o
odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres
Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,
jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem
terminu 14 dni.
7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie
wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
8.2 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
8.3 o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które
Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja
2014 r.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
10.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com
10.2 w sposób tradycyjny wysyłając oświadczenie na adres:
Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice

§12 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru
wiadomości pocztowych od Sprzedawcy
1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa
JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych
powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz
Produktów.

§13 Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób,
których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,
poprzez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w
przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z
bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w
sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający
internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do
platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com

§15 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827)
3. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu
https://www.trojbojarz-kompletny.pl są chronione prawem autorskim oraz stanowią własność
Sprzedawcy. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane bez pisemnej
zgody Sprzedawcy. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu
internetowego https://www.trojbojarz-kompletny.pl użyte są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach
korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii.
Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Serwisu internetowego
https://www.trojbojarz-kompletny.pl na stronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą
Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2024 r.

Formularz odstąpienia od umowy.

Copyright © 2024 trojbojarz-kompletny.pl