Trójbojarz kompletny

Polityka prywatności

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies”
dla strony internetowej, udostępnionej pod adresem https://www.trojbojarz-kompletny.pl,
której właścicielem jest Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice.

§1 Administrator Danych Osobowych
1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Grzegorz Kolankiewicz, ul. Harcerska 5/1,
44-100 Gliwice, NIP: 9691664485, REGON: 528237680 (dalej zwany: „Administrator”).
1.2 Dane kontaktowe Administratora:
Adres do korespondencji: ul. Harcerska 5/1, 44-100 Gliwice
Adres e-mail: kontakt.trojbojarzkompletny@gmail.com
Telefon: +48 795 278 317
1.3 Na podstawie art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Ochrony
Danych (IOD) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

§2 Definicje
Administrator – Administrator Danych Osobowych, podmiot, który decyduje o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe – to informacje o osobach fizycznych, dotyczą one osoby zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio; danymi osobowymi są w szczególności
numer identyfikacyjny, czynniki określające cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,
kulturowe lub społeczne
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Polityka prywatności i plików cookies – niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.trojbojarz-
kompletny.pl
Użytkownik serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej
jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu
Pliki cookies – po polsku „ciasteczka”, to niewielkie informacje w formie ciągu tekstowego
umieszczane lub odczytywane przez serwis internetowy w wykorzystywanej przez Użytkownika
przeglądarce internetowej

§3 Postanowienia ogólne
3.1 Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem:
https://www.trojbojarz-kompletny.pl.
3.2 Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez
Administratora, z której korzysta Użytkownik.
3.3 Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, dalej
„RODO”.
3.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od decyzji Użytkownika.
Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby
spełnić oczekiwania Użytkownika w zakresie korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
3.5 Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu oferowane są do osób, które ukończyły
18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

§4 Cel, podstawa oraz czas przetwarzania danych
4.1 Obsługa zamówienia:
4.1.1 Czyje dane podlegają przetwarzaniu?
Dane osób, które złożyły zamówienie na stronie https://www.trojbojarz-kompletny.pl.
4.1.2 Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
 imię i nazwisko
 adres e-mail
 numer telefonu
 adres do rozliczeń
4.1.3 Jaki jest cel przetwarzania danych?
Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, postępowania reklamacyjnego,
dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w związku z realizacją obowiązków
związanych z przepisami podatkowymi i o rachunkowości.
4.1.4 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
 Przygotowanie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 Uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed
ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c
RODO.
4.1.5 Jaki jest okres przechowywania danych?
 Dane są przetwarzane do momentu wykonania umowy, natomiast dane pozyskane w
celu realizacji prawnych obowiązków są przetwarzane do momentu ich wypełnienia.
 Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu są przetwarzane do
momentu jego realizacji lub złożenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.
Powyższe okresy przetwarzania mogą zostać przedłużone maksymalnie o czas
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po tym okresie
dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.
4.1.6 Czy podanie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie można obsłużyć
zamówienia.

§5 Powierzanie i udostępnianie danych osobowych
5.1 W związku z prowadzoną działalnością, Administrator może ujawnić dane osobowe następującym
podmiotom, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania:
5.1.1 Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
5.1.2 Banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
5.1.3 Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych
Administratora,
5.1.4 Firmy świadczące usługi księgowe i rachunkowe.

§6 Uprawnienia użytkownika serwisu
6.1 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują związane z tym
uprawnienia:
6.1.1 prawo dostępu do treści swoich danych – Użytkownik ma prawo uzyskać informacje
odnośnie przechowywanych przez Administratora danych osobowych na swój temat, w tym
kopię tych danych.
6.1.2 prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych – Użytkownik ma prawo żądać
sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
6.1.3 prawo do usunięcia danych – Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich
danych osobowych przechowywanych przez Administratora w następujących przypadkach:
(a)dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane,(b)Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej

podstawy prawnej przetwarzania,(c)Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw dotyczy
przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,(d)dane osobowe Użytkownika
były przetwarzane niezgodnie z prawem,(e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.
6.1.4 prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
6.1.5 prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo żądać, aby
przetwarzanie jego danych osobowych zostało ograniczone w następujących przypadkach:(a)
Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający
Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,(b) przetwarzanie jest niezgodne z
prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian
ograniczenia ich wykorzystywania,(c)Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do
celów przetwarzania, ale są one Użytkownikowi niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub
obrony roszczeń,(d)Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
6.1.6 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (sprzeciw z uwagi na
szczególną sytuację) – jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownika ma prawo do sprzeciwu w
dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
6.1.7 prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe jego dotyczące które dostarczył Administratorowi, oraz ma
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
6.1.8 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
6.2 W przypadku woli skorzystania z wymienionych w punkcie 6.1 Polityki uprawnień, należy
skontaktować się z Administratorem.

§7 Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§8 Polityka plików cookies
8.1 Cel wykorzystywania plików cookies
8.1.1 Administrator nie zbiera żadnych informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.
8.1.2 Pliki cookies są wykorzystywane na wiele sposobów.
8.1.3 Pliki cookies są wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści,
statystycznych, analitycznych i marketingowych.
8.2 Rodzaje plików cookies:
8.2.1 Serwis wykorzystuje poniższe typy plików cookies:
 „cookies sesyjne”, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu
komputera, bądź urządzenia mobilnego są usuwane z jego twardego dysku,
 „cookies trwałe”, które przechowywane są w pamięci komputera, bądź urządzenia
mobilnego aż do momentu ich manualnego usunięcia przez Użytkownika za
pośrednictwem odpowiednich narzędzi w przeglądarce internetowej lub ich
wygaśnięcia,
 „cookies podmiotów trzecich”, są to informacje zamieszczane przez skrypty innych
serwisów internetowych.
8.2.2 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z
Serwisu,
 „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka
lub regionu,
 „reklamowe”, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.3 Google Analytics
 Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych. Jej dostawcą
jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google
Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa
komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
 Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Administrator ma uzasadniony
interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty
internetowej, jak i swojej reklamy.

 Z polityką prywatności Google, Użytkownik Serwisu może zapoznać się pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób,
może np. zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystać z narzędzia
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu podlegają
transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.4 Piksel Meta (Facebook)
 Serwis korzysta z Piksel Facebook, usługi umożliwiającej prowadzenie skutecznych kampanii
marketingowych oraz promocji produktów. Jej dostawca jest Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE
– Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
 Piksel Facebooka to krótki kod umieszczany w serwisie, który pozwala mierzyć skuteczność
reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie, co
rozumiemy jako nasz prawnie uzasadniony interes. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 Informacje zbierane w ramach Piksel Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na
identyfikację Użytkownika. Wiemy jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach naszego
serwisu.
 Z polityką prywatności portalu Facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce aby informacje o nim były gromadzone w ten sposób,
może np. zmienić ustawienia klikając w link: https://www.facebook.com/ads/preferences.
 Administrator informuje, że w tym wypadku dane Użytkownika Serwisu mogą podlegać
transferowi poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8.5 Zarządzanie plikami cookies:
8.5.1 Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików
cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na
zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki
internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej
przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami
zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć
w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.
8.5.2 Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w
Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
8.5.3 Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że
ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części
funkcjonalności witryny internetowej prowadzonej pod adresem: https://www.trojbojarz-
kompletny.pl.

§9 Bezpieczeństwo danych
9.1 Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z
wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o
Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających
wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie
danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych
Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.
9.2 W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione,
które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

§10 Postanowienia końcowe
10.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności i plików cookies.
W takim przypadku, zostanie opublikowana jej zaktualizowana wersja w niniejszej lokalizacji.
10.2 W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy ochrony
danych osobowych.
10.3 Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2024 r.

Copyright © 2024 trojbojarz-kompletny.pl